Všeobecné obchodné podmienky
Svet zdravia Slovenská republika

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") stanovujú Vaše práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci programu nutričného a kondičného poradenstvo Svet zdravia (ďalej len "Program Svet zdravia").

1.2. Majiteľom a prevádzkovateľom Programu Svet zdravia je spoločnosť SUNKINS as, so sídlom Praha 2, Americká 579 / 17, PSČ 120 00, IČO : 27862267, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11595 (ďalej len "SUNKINS as"), na Slovensku v zastúpení spoločnosťou WELL IN s.r.o. (ďalej len „Centrála“) so sídlom Kladnianska 46, 831 00 Bratislava, IČO: 46 711 791. Poskytovateľom služieb v rámci Programu Svet zdravie je niektorý z jeho partnerov, ktorý prevádzkuje prevádzkareň Svet zdravia, prostredníctvom ktorej čerpáte služby. SUNKINS a.s. a jeho partneri prevádzkujúce prevádzkarne Svet zdravia sa ďalej spoločne označujú ako "Poskytovatelia").

1.3. Službami (ďalej len "Služby") sa rozumie služba Komplexnej nutričnej ​​typológie a ďalšie služby, ktoré poskytovatelia ponúkajú v rámci Programu Svet zdravia. Takouto Službou však nie je služba, ktorá síce súvisí s Programom Svet zdravia, ale ktorú nečerpajú od Poskytovateľa. To je najmä prípad lekárskeho vyšetrenia, ktoré je predpokladom poskytovania Služieb, a to aj vtedy, ak dochádza k nemu v zdravotníckom zariadení odporúčanom Poskytovateľom.

1.4. Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi Vami a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke). Tieto Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na predaj tovaru Poskytovateľom, ak dochádza k nemu v rámci poskytovania Služieb.

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1. Zmluvný vzťah medzi Vami a Poskytovateľom spravidla vzniká podpisom objednávky Služby (ďalej len "Objednávka") a jej prijatím Poskytovateľom (Poskytovatelia majú k dispozícii objednávkové tlačivá, ktoré predkladajú klientom na podpis). Zmluvný vzťah znamená, že Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám objednanú Službu a vy ste povinní uhradiť ich cenu.

2.2. Pred podpisom Objednávky si nechajte od pracovníka Poskytovateľa podrobne vysvetliť, v čom Služba spočíva, čo zahŕňa a aká je jej cena. Informujte sa na všetky okolnosti, ktoré pre Vás majú význam. Ak máte akékoľvek nejasnosti, Objednávku nepodpisujte.

2.3. Pracovník Poskytovateľa je oprávnený požiadať Vás o identifikačný doklad na overenie Vašej totožnosti.

2.4. Poskytovateľ nie je povinný prijať Vašu Objednávku, ak (I.) ste v minulosti neplnili svoje povinnosti pri poskytovaní Služieb (napr. neuhradili ste cenu Služieb), (II.) má z Vášho správania pochybnosti, či rozumiete, čo je predmetom Služieb a za akých podmienok Vám majú byť Služby poskytované, alebo (III.) má pochybnosti, či máte vážny záujem o čerpanie Služieb k účelu, ku ktorému sú určené.

2.5. Ak nie ste plnoletí, je Poskytovateľ oprávnený požadovať písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu s poskytovaním Služieb, ak má pochybnosti, že ste sami schopní posúdiť predmet Služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny.

2.6. Vezmite  prosím do úvahy, že Služby Programu Svet zdravia nie je možné
subsumovať  pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nejde ani o služby súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v zmysle ustanovení zákona  č. 576/2004 Z.z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších  právnych predpisov.

Ak Váš zdravotný stav vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne ste  obmedzený  v  užívaní určitého druhu výživy, vždy sa dopredu poraďte o
čerpaní  Služieb  so  svojím  lekárom  a o týchto skutočnostiach informujte
pracovníka Poskytovateľa.

2.7. Ak dôjde v rámci Programu Svet zdravia k zmene Poskytovateľa, ktorý prevádzkuje prevádzkareň Svet zdravia, prostredníctvom ktorej čerpáte Služby, súhlasíte s tým, aby Váš zmluvný vzťah (všetky doteraz nesplnené práva a povinnosti) bol prevedený na nového Poskytovateľa, ktorý bude prevádzkovať predmetnú prevádzkareň. Prevod zmluvného vzťahu na nového Poskytovateľa nadobúda účinnosť dňom, kedy Vám bude táto skutočnosť oznámená zo strany SUNKINS a.s.

3. PRIEBEH POSKYTOVANIE SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám Služby odborne a starostlivo. Pracovníci Poskytovateľa sú povinní voči Vám konať v súlade s Etickým kódexom Programu Svet zdravia a Profesionálnymi štandardmi Programu Svet zdravia, ktoré sú dostupné na oficiálnych internetových stránkach Programu Svet zdravia.

3.2. Ste povinní v potrebnom rozsahu spolupôsobiť pri poskytovaní Služieb najmä pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa, dostavovať sa na predpísané konzultácie a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa, pokiaľ ide o stravovanie, pohybové aktivity atď. Ak nebudete poskytovať požadovanú súčinnosť, nemôžu Služby priniesť očakávaný výsledok.

3.3. Hoci Vám budú Služby poskytované v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, nemôžeme zaručiť, že sa dosiahne výsledok, ktorý si prajete (napr. zníženie hmotnosti o určitý počet kilogramov). Dosiahnutie tohto výsledku závisí od mnohých faktorov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou Poskytovateľa (napr. vplyv prostredia). Riadnym poskytovaním súčinnosti podľa článku 3.2 sa však podstatne zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

3.4. Ak nebudete riadne poskytovať súčinnosť, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť Poskytovanie Služieb alebo od neho odstúpiť. Poskytovaním súčinnosti sa na účely tohto ustanovenia znamená tiež úhrada ceny Služieb.

3.5. Ste oprávnení kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o ukončenie poskytovania Služieb s tým, že uhradíte cenu už poskytnutých Služieb a náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží v súvislosti s Vašou Objednávkou (článok 4.4).

4. CENA SLUŽIEB

4.1. Za poskytovanie Služieb ste povinní uhradiť Cenu stanovenú v Objednávke. Ak čerpáte Služby, bez toho aby ste podpísali Objednávku, ste povinní uhradiť cenu stanovenú cenníkom Poskytovateľa platným v čase začatia poskytovania Služieb.

4.2. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, ste povinní uhradiť celú cenu objednaných Služieb pri odovzdaní Objednávky Poskytovateľovi platobnými metódami, povolenými Poskytovateľom (v hotovosti, platobnou kartou a pod).  Ak ste sa s Poskytovateľom dohodli na bezhotovostnej platbe, musí byť v deň splatnosti pripísaná cena Služieb (prípadne stanovená splátka) na účte Poskytovateľa.

4.3. V cene Služieb nie sú zahrnuté služby, ktoré neposkytuje Poskytovateľ (článok 1.3), a tovar, ktorý Poskytovateľ distribuuje, ibaže by bolo výslovne dohodnuté, že určitý tovar je v cene zahrnutý. Poskytovateľ Vám môže odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo využitie určitých partnerských služieb, majte však na pamäti, že ide len o odporúčanie, ktoré nie je podmienkou riadneho čerpania Služieb.

4.4. Ak dôjde k odstúpeniu od poskytovania Služieb alebo predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb v súlade so zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami, máte nárok na vrátenie ceny nevyčerpaných Služieb znížené o náklady, ktoré Poskytovateľ vynaložil v súvislosti s Vašou Objednávkou (vrátane podielu na režijných nákladoch). Ak sa s Poskytovateľom v jednotlivom prípade nedohodnete inak, (I.) cena vyčerpaných a nevyčerpaných Služieb bude určená podľa cenníka Poskytovateľa platného v čase začatia poskytovania Služieb, a ak nie je takýto cenník, podľa obvyklej ceny týchto Služieb, a (II.) náklady, ktoré poskytovateľ vynaložil v súvislosti s Vašou Objednávkou, budú stanovené ako paušálny storno poplatok vo výške 30 % (tridsať percent) z ceny nevyčerpaných Služieb. Ak uskutočnené platby nepokryjú všetky nároky Poskytovateľa, ste povinní uhradiť Poskytovateľovi nedoplatok v lehote 7 (siedmich) dní od jeho výzvy, a to podľa dispozícií uvedených vo výzve.

4.5. Okrem toho, čo je uvedené vyššie, nemáte nárok na vrátenie žiadnej časti ceny Služieb ani na inú zľavu, ak ste úplne alebo čiastočne nevyčerpali objednané Služby (najmä nemáte nárok na vrátenie ceny Služieb za minulú dobu, ak ste sa svojvoľne nedostavil na schôdzky u Poskytovateľa).

5. REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI

5.1. Voči Poskytovateľovi, ktorý Vám poskytuje Služby, ste oprávnení vzniesť výhrady, sťažnosti a reklamácie v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len "Reklamácie"). Reklamácia sa môže týkať obsahu Služieb, spôsobu ich poskytovania aj postupu konkrétneho pracovníka Poskytovateľa.

5.2. Poskytovateľ s Vami spíše o každej Reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, reklamačný protokol. Máte právo získať kópiu reklamačného protokolu.

5.3. Reklamácia bude Poskytovateľom vybavená do 14 (štrnástich) dní, vo zvlášť zložitých prípadoch do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia, pokiaľ sa s Vami Poskytovateľ písomne ​​nedohodne inak.

5.4. Poskytovateľ vykoná príslušné vyšetrenia a na ich základe vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

5.5. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne chybných Služieb alebo zľava z poskytovaných Služieb.

5.6. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu Vás o tom informuje. Ak nesúhlasíte s vybavovaním Reklamácie, ste oprávnení požiadať centrálu o preskúmanie Reklamácie elektronickou poštou na adrese lipiansky@svet-zdravia.sk. Centrála si v takomto prípade vyžiada od Poskytovateľa reklamačný protokol a ďalšie doklady o Reklamácii, preverí správnosť vybavenia Reklamácie a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve Poskytovateľa, aby uskutočnil nápravu, a podá vám o tom správu, v opačnom prípade Vás Centrála upovedomí, že Reklamáciu ani po preskúmaní neuznáva. Preskúmanie Reklamácia zaistí Centrála v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy mu bude doručená Vaša žiadosť.

5.7. Na základe zistení urobených z Reklamácií vyvodzujú Poskytovatelia dôsledky tak, aby sa neopakovali reklamované nedostatky. SUNKINS a.s. stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo predchádzať vzniku ďalších Reklamácií.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A MLČANLIVOSŤ

6.1. Podpisom Objednávky alebo iným objednaním Služieb udeľujete Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služieb. Za účelom vedenia evidencie klientov je Poskytovateľ oprávnený spracovávať Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje. Za účelom vstupnej diagnostiky, biochemického vyšetrenia, vypracovania Komplexnej nutričnej ​​typológie a ďalších Služieb, ktorú ste si objednali, je Poskytovateľ ďalej oprávnený spracovávať údaje o Vašom zdravotnom stave a fyziológii, ktoré Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe oznámite alebo ktoré Poskytovateľ alebo ním poverená osoba zistí vyšetrením.

6.2. Osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený spracovávať po celú dobu, kedy Vám poskytuje Služby, a ďalej po dobu 5 (päť) rokov potom, čo Vám naposledy poskytol Služby, najmenej však po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa podpísania Objednávky, a to len za účelom uvedeným v článku 6.1. Poskytovateľ je oprávnený využiť Vaše osobné údaje v anonymnej podobe na štatistické, vedecké a vzdelávacie účely. Beriete na vedomie, že poskytovanie všetkých osobných údajov je dobrovoľné, je však podmienkou riadneho poskytovania Služieb. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje sám, prostredníctvom SUNKINS as, prostredníctvom Centrály alebo iného subjektu, ktorý patrí do obchodnej skupiny SUNKINS as, alebo prostredníctvom zmluvného partnera (napr. biochemické laboratóriá).

6.3. Poskytovateľ a ďalšie osoby spracúvajúci osobné údaje sú povinní dôsledne zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a neposkytnúť tieto údaje tretej osobe. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak Poskytovateľ využije osobné údaje na dosiahnutie zákonnej povinnosti (napr. podanie svedeckej výpovede) alebo za účelom presadenia svojich práv, ktoré voči Vám má, postupom stanoveným zákonom. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu svojim zamestnancom a právnym, daňovým a podobným poradcom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti najmenej v rozsahu stanovenom týmito Obchodnými podmienkami.

6.4. Ak požiadate o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Vám Poskytovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsahom informácie je vždy oznámenie o (I.) účelu spracovania osobných údajov, (II.) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, (III.) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a oprávnených záujmov, a (IV.) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Povinnosti uvedené vyššie môže za Poskytovateľa plniť spracovateľ osobných údajov.

6.5. Ak zistíte alebo sa domnievate, že Poskytovateľ alebo jeho spracovateľ vykonávajú spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete (I.) požiadať Poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie, a (II.) požadovať, aby Poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude Vaša žiadosť uznaná za oprávnenú, odstráni Poskytovateľ alebo spracovateľ okamžite závadný stav. Ak Poskytovateľ alebo spracovateľ nevyhovie vašej žiadosti, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov ; tento postup nevylučuje, aby ste sa obrátili so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. Ak Vám vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní týchto nárokov podľa osobitného zákona (§ 13 zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak došlo pri spracovaní osobných údajov k porušeniu povinností uložených zákonom u Poskytovateľa alebo spracovateľa, zodpovedajú za ne spoločne a nerozdielne.

6.6. Podpisom Objednávky vyslovujete súhlas so zasielaním informačných e-mailov a tlačovín v súvislosti s predmetom Služieb (novinky, zvýhodnené ponuky, pozvánky atď.) na elektronickú, prípadne poštovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli, a to po dobu uchovávania Vašich osobných údajov. Informačné e-maily a tlačoviny je Vám oprávnená zasielať ktorákoľvek osoba, ktorá je na základe týchto Obchodných podmienok oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje. Ste oprávnení súhlas so zasielaním informačných e-mailov a tlačovín kedykoľvek odvolať písomným oznámením Poskytovateľovi alebo iným spôsobom ustanoveným zákonom.

7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Oznámenia a správy voči Poskytovateľovi ste povinní robiť písomne​​. Ak nejde o zmenu alebo skončení zmluvného vzťahu alebo oznámenie podľa článku 7.2, je možné komunikovať aj elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu, to platí aj v prípade komunikácie Poskytovateľa voči Vám. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava  na doručovacej adrese.

7.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v Objednávke. Poskytovateľ aj Vy ste oprávnení zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

7.3. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky (zmluvy o poskytovaní Služieb) uzatvorenej medzi Vami na strane jednej a Poskytovateľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou Vášho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.

7.4. Tieto Obchodné podmienky platia len pre poskytovanie Služieb v Slovenskej republike.

7.5. SUNKINS a.s. je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na oficiálnych internetových stránkach Programu Svet zdravia. Zmeny Obchodných podmienok nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako 30 (tridsať) dní odo dňa ich zverejnenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Je preto vo Vašom záujme sledovať aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok na oficiálnych internetových stránkach Programu Svet zdravia.

7.6. Oficiálne internetové stránky Programu Svet zdravia v dobe vyhotovenia týchto Obchodných podmienok sú : www.svet- zdravia.sk.

7.7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie.

V Prahe dňa 1. 5. 2013

SUNKINS a.s.